Takuuehdot

Takuu ei koske tuotteita, joilla itsellään on valmistajien myöntämät takuut. Alpo Pro Boats Oy:n valmistamalla veneellä on 5 vuoden takuu yksityiskäytössä. Vuokraus- ja ammattikäytössä takuuaika on 2 vuotta. Takuuaika alkaa välittömästi, kun tuote on toimitettu asiakkaalle. Takuu ei kata esteettisiä poikkeamia, UV-säteilyn aiheuttamaa värien muuttumista, hapettumista, homehtumista tai liuottimien käytöstä johtuvaa värien haalistumista tai sulamista.

Mahdollisista takuun laajentamisista on sovittava erikseen kirjallisesti.

a) jos tuotetta on käytetty huolto- ja käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.
b) kun vaadittavat viranomaistarkastukset on suoritettu hyväksyttävästi.

Virheellisen tuotteen käyttäminen tai viranomaistarkastusten laiminlyöminen lopettaa takuun. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista, puutteellisesta vahinkokorjauksesta tai ostajan laiminlyönnistä. Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että ostaja ilmoittaa välittömästi vian havaittuaan viasta myyjälle ja noudattaa myyjän antamia jatko-ohjeita.

Mikäli joku muu kuin myyjä tai myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei takuu sido myyjää. Takuu ei koske odottamattomien ennalta arvaamattomien syiden tai tapahtumien, kuten ilkivallan, onnettomuuksien, luonnonvoimien tai sodan aiheuttamaa tuotteen viallisuutta.

Myyjällä on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote ostajalle.
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote.
c) korvata ostajalle hänen tuotteesta maksamansa kauppahinta.

Takuun perusteella suoritettava korvaus rajoittuu tässä kohdassa mainittuun, eikä ostajalla ole
takuun perusteella oikeutta muuhun korvaukseen.
Myyjä ei takuun perusteella vastaa välillisistä vahingoista. Tuotteiden toimittamisesta takuukorjaukseen aiheutuneista kustannuksista vastaa ostaja.
Mahdollisista takuukorjauksen yhteydessä syntyneistä matka-, kuljetus-,
asennus-, yms kustannuksista vastaa ostaja.